Hela den följande texten är Copyright 2005 Leif Erlingsson men får fritt spridas i sin helhet enligt
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.


http://mormon.lege.net/tankesystem/

Denna text är några av mina egna reflektioner om mormonismen, som jag med liv och lust tillhörde i drygt 15 år, som ett tankesystem:


Mormonismen -- ett tankesystem
av Leif Erlingsson
söndagen den 3 juli 2005

För en troende Sista Dagars Helig, alltså medlem av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, såsom jag själv var mellan mitt dop onsdagen den 31 augusti 1988 och en dryg månad innan mitt utträde måndagen den 15 mars 2004 så är Kyrkan långt mycket mer än ett tankesystem.  Det är för den troende Sanningen.  Men denna text ämnar ändå reflektera kring mormonismen såsom just ett tankesystem.

Sista Dagars Heliga / Mormoner påpekar ibland, om man pressar dem om inkonsekvenser och motsägelser i deras religion, att den har en bra doktrin och att man inte bör ifrågasätta den eller andra religioners doktriner utan att varje religion ska bedömas utifrån sina egna inre kvalitéer.  Detta sker dock först efter att man har trängt in dem i ett hörn.  För inte långt efter kan samme person hävda att ``leder Jesus Kristus Kyrkan genom profeter, då är kyrkan sann.  Om inte så är inte kyrkan sann.''  Och att ``bevisen för Kyrkan är inte bara andliga/känslorna.  Rent intellektuellt vinner kyrkan!  Ingen annan kyrka är så intellektuell som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.  Men det andliga är ännu bättre.''

Den följande betraktelsen kommer dock att bortse från påståenden om att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga skulle "vinna" intellektuellt - Internet är fullt av motargument - och istället ta fasta på mormonismen som just ett tankesystem.

Som tankesystem betraktat har mormonismen faktiskt en hel del som talar för sig.  En mycket fin man, född och uppvuxen bland mormonkyrkans ledare, uttryckte sig om det mormonska tankesystemets största styrkor så här (av mig översatt till svenska):  ``Den mormonska teologins största styrka är dess motstånd mot absolutism i teologi.  Det Joseph Smith gjorde var att han bröt med detta.  En annan styrka i mormonsk teologi är dess tonvikt på den fria viljan.  Joseph Smith var en genuin revolutionär inom religion.  Han accepterade inte den etablerade religionen.  Det skulle vara ett stort misstag att avvika alltför långt från Joseph Smiths position.  Han förde fram teologi om att människan är evig tillsammans med Gud.  En av de verkligt stora styrkorna med mormonismen är dess övergivande av tanken på ursprunglig synd.  En av de verkligt goda sakerna med mormonism är att det ger glädje till människor.  Det för med sig en känsla av välbefinnande och glädje och önskan att göra saker, och så vidare.'' [1]

Det som vi som bryter med mormonismen faktiskt ofta stött oss på och blivit besvikna på är just att vi har tagit mormonismen alltför bokstavligt, att vi faktiskt har trott att Jesus Kristus rent konkret via profeten leder Kyrkan.  Men om man kan släppa detta och istället koncentrera sig på upplevd "sanning", om vi bara kan tro så som har predikats av mormonkyrkans ledare, ja, då finns det en hel del positivt med detta tankesystem.  Denna insikt innebär att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas evangelium ska ses som en filosofisk lära som inte behöver överensstämma med den verkliga historien eller med verkligheten, utan den ska förstås som ett förhållningssätt, en livsfilosofi, som dess medlemmar trivs med och är överens om.

Givetvis bör man härvid jämföra med andra filosofier och tankesystem, och kritiskt välja de delar man själv finner värdefulla.  Detta är faktiskt nästan precis vad mormonkyrkans förste teolog, dess grundare Joseph Smith, sade (åter egen översättning):  ``En av de stora fundamentala principerna i "Mormonism" är att ta emot sanning, och låta den komma varifrån den vill.'' [2]  Man kan, vid analys, se att det är precis vad han själv har gjort när han har konstruerat det mormonska tankesystemet.  Detta är dock inte hur den sant troende ser på saken, för denne kommer läran direkt från Gud genom uppenbarelse.

Ett problem med att se mormonismen som ett bra tankesystem är just att dess ledare och deras retorik konsekvent förkastar detta betraktelsesätt.  I inga oklara termer förklaras om och om igen att antingen är det fullständigt sant, från den "Första Synen", Mormons bok, "Profeter" och hela vägen.  Eller också så är allt falskt.  Det är alltså allt eller intet som gäller, i mormonkyrkans egen retorik.  För att ta till sig endast de delar av det mormonska tankesystemet och filosofin man själv finner värdefulla så måste man således redan här vara i viss mån en dissident, en apostat, en avvikare.  Detta är, menar jag, olyckligt.  Medan andra menar att det är så religioner måste göra, för att inte tappa sin attraktionskraft.  Men vad du själv tycker, det avgör du själv!

Leif Erlingsson
söndagen den 3 juli 2005

Fotnoter:
  1. ``The chief strength of Mormon theology is its opposition to absolutism in theology.  What Joseph Smith did was make a break with that.  Another strength of Mormon theology is the emphasis on the freedom of the will.  Joseph Smith was a genuine revolutionary in religion.  He didn't accept the establish religion.  It would be a great mistake to depart too far from the position of Joseph Smith.  He brought out theology like that we are co-eternal with God.  One of the truly great strengths of Mormonism is its abandonment of the idea of original sin.  One of the really good things about Mormonism is that it brings happiness to people.  It brings a sense of well-being and happiness and desire to do things, and so on.'' [Sterling McMurrin at the August 1993 SLC Sunstone Symposium.]
  2. ``The inquiry is frequently made of me, "Wherein do you differ from others in your religious views?" In reality and essence we do not differ so far in our religious views, but that we could all drink into one principle of love. One of the grand fundamental principles of 'Mormonism" is to receive truth, let it come from whence it may.'' [History of the Church 5:499.]


Hela den ovanstående texten är Copyright 2005 Leif Erlingsson men får fritt spridas i sin helhet enligt
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License. (Denna licens innebär att det står envar fritt att kopiera, distribuera, publicera denna text för alla ändamål, även kommersiella, förutsatt att man tydligt anger vem författaren är (Leif Erlingsson), och att inga ändringar görs.)En version av denna artikel lämplig för att sändas med epost kan nedladdas här:  tankesystem.txt
Diskutera texten här: http://mormon.lege.net/forum/ - Diskussionsforum öppet för alla!
Läs om källkritik här: http://mormon.lege.net/kallkritik/ - Om källkritik!
Min egen bakrund beskrivs här: http://mormon.lege.net/lamna/ - 15 år med mormonerna


HOME

Updated  3 July 2005